Algemene Voorwaarden

Phil. 4 You, gevestigd en kantoorhoudend aan de Linnewever 12 te ‘s Gravenhage, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s Gravenhage onder de handelsnaam My Little Philippines V.O.F. met nummer 71333649. Phil. 4 You voert haar werkzaamheden uitsluitend uit conform deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De handelsnaam Phil. 4 You mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gebruikt.

Artikel 1: Algemene Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Phil. 4 You aanbiedt, evenals op alle rechtsbetrekkingen tussen Phil. 4 You en de klant.
1.2 De paklijsten dienen in het Engels, volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Phil. 4 You behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, steekproefsgewijs een routinecontrole uit te voeren met betrekking tot de opgegeven inhoud van de doos.
1.3 De klant is zich ervan bewust dat Phil. 4 You niet aansprakelijk kan worden gehouden indien er goederen in de doos worden verpakt waarvoor in- of uitvoer verboden dan wel beperkende bepalingen gelden.
1.4 De paklijst is strikt persoonlijk, en de klant erkent dat de paklijst door hem/haarzelf is ingevuld of door Phil. 4 You in overleg met de klant. De klant erkent dat hij de wettelijke eigenaar is van de goederen die voor transport zijn verpakt en dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Phil. 4 You.
1.5 Phil. 4 You en LBC Express hebben het pandrecht op alle verzonden goederen. LBC Express is namens Phil. 4 You gerechtigd de goederen pas te overhandigen nadat alle betalingen, inclusief eventuele douanekosten en andere heffingen, zijn voldaan. Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, is LBC Express gerechtigd de goederen per opbod te verkopen zoals vermeld in artikel 8.4. De klant zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 2: Transport Voorwaarden
2.1 Het transport zal alleen plaatsvinden in de door Phil. 4 You geleverde Balik Bayan dozen, tenzij anders overeengekomen. Deze dozen maken deel uit van de Vivo Bonito Service en hebben de afmetingen van circa 55 x 50 x 38 cm. Phil. 4 You zal de dozen op bestelling afleveren. De prijzen, zoals vermeld op de website, zijn all-inclusive. Eventuele andere aangeboden dozen vallen niet onder deze transportvoorwaarden die Phil. 4 You aan haar klanten stelt, en zijn dus niet verzekerd, tenzij anders overeengekomen.
2.2 De dozen dienen volledig te worden omwikkeld met kwalitatief goed tape. Grijze duct tape wordt ten zeerste afgeraden vanwege de warmte op de plaats van bestemming. Dozen of pakketten die afwijken van de buitenmaten van circa 55 x 50 x 38 cm, kunnen niet worden verzonden, tenzij anders afgesproken.
2.3 Voor Air Cargo pakketten gelden afwijkende voorwaarden. Deze kunnen worden opgevraagd bij ons kantoor.
2.4 Alle dozen die met Phil. 4 You worden verzonden, hebben een gewichtsbeperking.

  • Vivo Bonito doos (circa 55 x 50 x 38 cm): 25 kilo
  • Air Cargo 5 kilo, 10 kilo en 22 kilo (afhankelijk van het formaat)

 

Dozen die zwaarder zijn dan het geadviseerde gewicht zijn uitgesloten van verzekering, en eventuele aanbiedingen zijn in dit geval ook niet van toepassing. Bovendien is de kans groot dat onze verzendpartner extra kosten in rekening zal brengen. Deze kosten zullen op de klant worden verhaald. Klanten moeten in dat geval rekening houden met een toeslag van circa € 75,- ex btw.

Artikel 3: Prijzen
3.1 De transportprijzen worden vastgesteld conform de prijsopgave en zijn all-inclusive.
3.2 Alle kosten, met uitzondering van eventuele invoerrechten, zijn inbegrepen in de transportprijzen die vermeld staan op de Phil. 4 You-website.
3.3 Indien de afzender goederen verstuurt waarover invoerrechten verschuldigd zijn,

is de afzender een extra bedrag verschuldigd. Een overzicht van deze kosten is op verzoek verkrijgbaar bij Phil. 4 You.
3.4 De klant dient de transportkosten van de zending via de bank te voldoen of contant bij ons kantoor. Bij de bestelling op de website ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail bevat de factuur van de bestelde service. Bij contante betaling ontvangt de klant een bewijs van betaling. Deze bon moet goed worden bewaard, omdat zonder dit bewijs van verzending geen schadeclaims in behandeling kunnen worden genomen.
3.5 Alle prijzen en informatie op de website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Artikel 4: Verplichtingen Vervoerder
4.1 Phil. 4 You zal het vervoer met zorg en aandacht verzorgen en doet dit in samenwerking met LBC Express.
4.2 Phil. 4 You zal het transport in samenwerking met LBC Express verzorgen en bezorgen op het adres aangegeven op de doos en paklijst, met uitzondering van die omstandigheden, zoals stakingen, overmacht, oproer, gewapende conflicten en overige dreigende situaties waardoor het niet mogelijk is de doos op de aangegeven plaats te bezorgen.
4.3 Phil. 4 You garandeert dat alle persoonlijke gegevens verstrekt aan Phil. 4 You met betrekking tot het transport alleen zullen worden verstrekt aan LBC Express en verder niet aan andere partijen om de privacy van de klant te waarborgen.
4.4 Phil. 4 You garandeert dat er alles aan zal worden gedaan om de dozen in goede staat te bezorgen op het aangegeven adres in de Filipijnen, met uitzondering van de problemen die kunnen voorkomen zoals vermeld in artikel 4.2. Mocht Phil. 4 You in gebreke blijven, dan heeft de klant recht op schadevergoeding zoals vermeld in artikel zes.
4.5 Phil. 4 You zorgt ervoor dat de klant een geldig verzendlabel krijgt; de dozen voorzien van dit label moeten worden afgegeven bij een DPD-servicepunt. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden, mits voldaan aan het maximumgewicht van 25 kilo en de algemene verzendvoorwaarden.
4.6 Vanaf het moment dat de dozen zijn overhandigd aan onze LBC-partner, zijn de aanvullende voorwaarden van LBC van toepassing. Deze staan vermeld in Artikel 8.

Artikel 5: Verplichtingen Afzender
5.1 De afzender zal alleen goed verpakte dozen aanbieden voor transport, zoals vermeld in artikel 2.
5.2 De afzender dient de dozen af te geven bij een DPD-servicepunt volgens de door Phil. 4 You aangegeven instructies.
5.3 De afzender dient de LBC-formulieren naar waarheid in het Engels in te vullen.
5.4 De afzender is verplicht om bij eventuele klachten na ontvangst in de Filipijnen, binnen 30 dagen na ontvangst contact op te nemen met Phil. 4 You. Klachten na deze periode worden niet meer behandeld.

Artikel 6: Schadeclaims
6.1 De schadevergoeding bij totaal verlies van de doos met inhoud is beperkt tot € 100,– per doos. De kosten van de verpakking en het transport zijn hiervan uitgesloten. Totaal verlies van een doos als gevolg van natuurrampen is uitgesloten van verzekering.
6.2 Schadeclaims dienen schriftelijk te worden ingediend en zijn alleen van toepassing op dozen die voldoen aan de gestelde eisen zoals vermeld in 2.1, 2.2 en 2.4.
6.3 Computers, elektronica en breekbare goederen komen niet in aanmerking voor een schadevergoeding; verzending daarvan gebeurt geheel voor eigen risico.
6.4 Van alle goederen moet een aankoopbewijs worden getoond. Indien dit er niet is, zal er een dagwaarde worden geschat die dan zal worden uitbetaald.
6.5 Voor goederen met emotionele waarde wordt geadviseerd deze niet te versturen, aangezien de waarde hiervan onbetaalbaar kan zijn en dus voor problemen kan zorgen. Als de klant deze toch verstuurt, geldt ook hier de dagwaarde.
6.6 Alleen goederen die vermeld zijn op de paklijst worden vergoed.
6.7 Invoer douaneformaliteiten en gedeclareerde kosten of onjuist aangegeven goederen zijn voor rekening van de afzender.

Artikel 7: Uitgesloten goederen voor transport
7.1 Phil. 4 You staat de volgende goederen niet toe voor transport: munitie, vuurwapens, explosieven, brandbare materialen, edelmetalen, vloeistoffen, drugs, bederfelijke goederen, obsceen of pornografisch materiaal, diamanten, contante valuta, eigendom of materiaal dat kan worden beschouwd als gevaarlijk materiaal en goederen waarvan het vervoer bij wet is verboden.

Artikel 8: Aanvullende LBC Voorwaarden
8.1 De aansprakelijkheid van LBC voor verlies, schade of vertraging is als volgt:

  • Voor zoekgeraakte of beschadigde zendingen ZONDER OPGEDEKTE WAARDE is de aansprakelijkheid beperkt tot terugbetaling van de vrachtkosten, ongeacht de werkelijke inhoud van het pakket.
  • Voor zoekgeraakte of beschadigde zendingen MET OPGEDEKTE WAARDE is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde zoals vermeld op de officiële ontvangstbevestiging, ongeacht de werkelijke/vermelde inhoud van het pakket, en terugbetaling van vrachtkosten.
  • Voor vertraging in de levering is de aansprakelijkheid beperkt tot terugbetaling van vrachtkosten.

 

8.2 LBC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of vertraging als gevolg van overmacht, overheidshandelen, of schending van dit contract door de afzender. LBC is niet verantwoordelijk voor morele en voorbeeldschade, en gevolgschade, tenzij het bedrag van voorzienbare gevolgschade tijdens de acceptatie is aangegeven en een hogere vrachtkosten zijn betaald.

8.3 De afzender staat garant voor het volgende: (a) Alle verstrekte informatie is waarheidsgetrouw en correct, met name de namen en adressen van zowel de afzender als de ontvanger, alsook de vermelde inhoud en waarde van de zending. (b) De zending bevat geen gevaarlijke of verboden items, zoals explosieven, brandbare stoffen, vuurwapens en onderdelen, munitie, illegale drugs, levende dieren, en alle andere items die verboden zijn door de wet of algemene vervoerders, of die een vergunning van de overheid vereisen voor transport. (c) De ontvanger of een persoon van voldoende leeftijd en discretie zal op het opgegeven adres aanwezig zijn om de zending op de afgesproken dag van levering te ontvangen, en de zending kan worden vrijgegeven aan de laatste in afwezigheid van de ontvanger.

8.4 De afzender stemt ermee in de status van zijn zending te controleren en te verifiëren bij een willekeurige LBC-vestiging, de klantenservice-hotline of www.lbcexpress.com binnen vijf (5) dagen na de acceptatiedatum van de status die is geplaatst in de Track and Trace op de genoemde LBC-website. Indien onbezorgd, wordt de status die is geplaatst in de Track and Trace op de genoemde LBC-website geacht voldoende kennisgeving aan de afzender te zijn. De afzender moet zijn zending binnen dertig (30) dagen na acceptatie ophalen, anders zal LBC deze op een passende manier afhandelen en de opbrengst, indien aanwezig, toepassen voor opslagkosten vanaf de datum van melding van niet-levering tot ophalen of afhandeling.

8.5 In geval van niet-levering aan de oorspronkelijke ontvanger wordt levering aan een nieuw adres of retournering naar de afzender, zoals verzocht door de afzender, beschouwd als een volledig nieuwe transactie, waarop de bijbehorende vrachtkosten van toepassing zijn.

8.6 LBC kan de zending voor acceptatie openen en controleren in aanwezigheid van de afzender of een gemachtigde vertegenwoordiger om ervoor te zorgen dat de zending geen gevaarlijke of verboden inhoud bevat. LBC behoudt zich het recht voor om acceptatie te weigeren als deze naar eigen goeddunken in strijd zou zijn met haar beleid en relevante wetten.

8.7 De ontvanger of een persoon van voldoende leeftijd en discretie dient de zending bij ontvangst te controleren; de zending wordt geacht te zijn geleverd en ontvangen in goede staat en conditie in afwezigheid van klachten of onmiddellijk gemelde schade aan LBC.

Algemene voorwaarden zijn aangepast op 13-01-2024